View Event

Бюджетът на ЕС за 2021 г.: годишен бюджет, насочен към възстановяването на Европа

from: HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AGENCY

На 24 юни 2020 Комисията предложи бюджет на ЕС за 2021 г. на стойност 166,7 милиарда евро, който ще бъде допълнен с 211 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и приблизително 133 милиарда евро под формата на заеми по линия на Next Generation EU — временния инструмент за възстановяване, имащ за цел да бъдат мобилизирани инвестиции и да бъде даден тласък на европейската икономика. Годишният бюджет и Next Generation EU съвместно ще мобилизират през 2021 г. значителни по размер инвестиции, които ще послужат за преодоляване на непосредствените икономически и социални последици от пандемията от коронавируса, за даване на тласък на устойчиво възстановяване и за защита и създаване на работни места. Бюджетът е също така изцяло съобразен с ангажимента за инвестиране в бъдещето, за да се постигне една по-екологична, по-цифровизирана и устойчива Европа. След като бъде приет, той ще бъде първият бюджет от новата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г., както и първият годишен бюджет, предложен от Комисията, ръководена от председателя Фон дер Лайен. Комисарят Йоханес Хан, който отговаря за бюджета на ЕС, заяви: В тези изключителни времена предложението на Европейската комисия мобилизира безпрецедентна подкрепа. Годишният бюджет за 2021 г. ще помогне на стотици хиляди лица, предприятия и региони да преодолеят кризата и да излязат от нея по-силни от преди. За тази цел трябва да постигнем споразумение относно дългосрочния бюджет и Next Generation EU — споразумение, което ще даде сигнал за увереност в цяла Европа. Проектобюджетът за 2021 г., подсилен от Next Generation EU, насочва средствата към местата, където могат да помогнат най-много, в съответствие с най-належащите нужди от гледна точка на възстановяването на държавите — членки на ЕС, и нашите партньори по света. Финансирането ще подпомогне възстановяването и модернизирането на нашия Съюз, като стимулира екологичния и цифровия преход, създава работни места и засилва ролята на Европа в световен мащаб. Бюджетът отразява приоритетите на Европа, които са от значение за осигуряване на устойчиво възстановяване. За тази цел Комисията предлага да бъдат отпуснати: - 1,34 милиарда евро за програмата „Цифрова Европа“ за киберотбраната на Съюза и за подкрепа на цифровия преход; - 3 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа в актуализирана, високоефективна транспортна инфраструктура с цел улесняване на трансграничните връзки; - 575 милиона евро за Програмата за единния пазар, 36,2 милиона евро и 127 милиона евро съответно за програмите за подкрепа на сътрудничеството в сферата на данъчното облагане и митниците; - 2,89 милиарда евро за „Еразъм+“ за инвестиране в младите хора, както и 306 милиона евро за секторите на културата и творчеството чрез „Творческа Европа“; - 1,1 милиарда евро за фонд „Убежище и миграция“ и 1 милиард евро за Фонда за интегрирано управление на границите, за да се засилят сътрудничеството в областта на управлението на външните граници, както и политиката в областта на миграцията и убежището; - 55,2 милиарда евро за общата селскостопанска политика и 813 милиона евро за Европейския фонд за морско дело и рибарство, за европейските земеделски стопани и рибари, но и за подобряване на устойчивостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и осигуряване на необходимите средства за управление на кризи; - 228 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ и 1,05 милиона евро за Европейския фонд за отбрана за подпомагане на европейската стратегическа автономност и сигурност; - 1,9 милиарда евро за предприсъединителна помощ, за да се подпомогнат нашите съседи, включително в Западните Балкани; Освен това голяма част от средствата ще бъдат използвани за приоритетните действия, набелязани във връзка с Next Generation EU, включително: - 131,5 милиарда евро заеми и приблизително 133 милиарда евро безвъзмездни средства могат да бъдат предоставени на държавите членки по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост като част от Next Generation EU; - 17,3 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ за увеличаване на европейската подкрепа за научноизследователски и иновационни дейности, свързани със здравеопазването и климата, от които 5 милиарда евро по линия на Next Generation EU; - 10,13 милиарда евро за InvestEU за инвестиране в устойчива инфраструктура, иновации и цифровизация. Част от средствата ще бъдат отпуснати за Механизма за стратегически инвестиции за постигане на стратегическа автономност в жизненоважните вериги на доставките на европейско равнище; - 8,28 милиарда евро за Инструмента за подкрепа на платежоспособността, предложен от Next Generation EU, за посрещане на нуждите, свързани с платежоспособността, на жизнеспособни дружества от всички икономически сектори; - 47,15 милиарда евро за политиката на сближаване, които ще бъдат допълнени с 42,45 милиарда евро по линия на REACT-ЕU, както е предложено в рамките на Next Generation EU. Средствата ще бъдат използвани за субсидиране на заетостта, схеми за работа с намалено работно време и мерки за младежка заетост, както и за ликвидност и платежоспособност за МСП; - 9,47 милиарда евро за Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че при прехода към неутралност по отношение на климата никой няма да бъде изоставен, от които 7,96 милиарда евро по линия на Next Generation EU; - 619 милиона евро за rescEU — механизма на Съюза за гражданска защита, за да се гарантира, че Съюзът има възможност да реагира на широкомащабни извънредни ситуации; - 1,19 милиарда евро за EU4Health — новата здравна програма, която ще подготви нашия Съюз за борба с бъдещи заплахи за здравето; от които 1,17 милиарда евро от Next Generation EU; - 15,36 милиарда евро за външните ни партньори чрез Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, от които 3,29 милиарда евро по линия на Next Generation EU; - 2,8 милиарда евро за хуманитарна помощ, от които 1,3 милиарда евро по линия на Next Generation EU, за нарастващите хуманитарни нужди в най-уязвимите части на света. Проектобюджетът за 2021 г. се основава на предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС, представено на 27 май 2020 г. След като Европейският парламент и Съветът постигнат съгласие по МФР за периода 2021—2027 г., включително Next Generation EU, Комисията ще адаптира съответно предложението си за бюджета за 2021 г. чрез писмо за внасяне на корекции. Изключително важно е проектобюджетът да бъде приет бързо, за да могат стотици хиляди предприемачи, научни изследователи, земеделски стопани и общини в цяла Европа да започнат да ползват средствата, инвестирайки по този начин в едно по-добро бъдеще за следващите поколения. По информация на Европейската комисия, IP/20/1171

All News&Events